Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Arcadia Finans
Draivi Media Oy
Postboks 215
FI-00101 Helsingfors

2. Person ansvarig för registerärenden och/eller kontaktperson

Jaakko Salo
info (at) arcadiafinans.se

3. Registrets namn

ArcadiaFinans.se marknadsföringsregister

4. Registrets användnigsändamål

Registret används enligt personuppgiftslagen § 8 för kundvård, kundkommunikation och direktmarknadsföring. Personuppgifter i registret kan också användas för affärsutveckling, analys och rapportering, opinionsundersökningar samt samarbetspartners marknadsföring.

5. Registret innehåller

  • För-och efternamn
  • Kontaktinformation
  • Kön
  • Ålder och födelsedatum
  • Hemland och språk
  • Marknadsföringstillstånd och -förbud
  • Intressen och annan information som den registrerade har själv angivit
  • Användnings-, transaktions- och analysdata som samlas in av registeransvarige

6. Stadgeenliga informationskällor

Informationen fås av registrerade via en blankett på denna sajt eller på registeransvariges andra liknande sajter.

Personuppgifter kan också samlas in från tävlingar och kampanjer som ordnas av registeransvarige. Även sociala medier och registeransvariges samarbetspartners kan användas.

Informationen kan uppdateras och kompletteras med befolkningsdatasystemet och andra liknande offentliga eller privata enheters register

7. Stadgeenligt översändande av personuppgifter till stater utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Den information som finns i registret kan lämnas ut inom de gränser som ställs i gällande lagstiftning och med registrerades samtycke till registeransvariges samarbetspartners för marknadsföringsändamål.

Data kan överföras inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det är nödvändigt av tekniska skäl.

8. Registerskydd

Registret och dess säkerhetskopior förvaras under lås och lösenordsskydd och med hjälp av andra tekniska metoder på säkra servrar.

Informationen är endast tillgänglig för de anställda av registeransvarige som behöver informationen i sitt arbete.

9. Rätt till insyn

Varje registrerad har rätt att få information om vilken data som lagrats i det register som denna registerbeskrivning avser. Var och en kan även kontrollera att det inte finns uppgifter om henne eller honom i detta register. Man har rätt att avgiftsfritt granska informationen en gång om året. Begäran om kontroll av uppgifter bör levereras som egenhändigt undertecknad eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt handling till Postboks 215, 00101 Helsingfors, Finland. Innan uppgifterna lämnas ut kontrolleras personens identitet. Endast i undantagsfall kan rätten till insyn nekas. Om begäran om kontroll av uppgifter nekas, ges ett skriftligt intyg på förvägrandet.