Fullmakt

En fullmakt behövs när du agerar på uppdrag av en annan person eller vill tillåta någon annan att agera för dig. En fullmakt måste vara skriftlig, även om en muntlig auktorisation i vissa situationer också är giltig. Vittnes signaturer kan öka trovärdigheten hos en fullmakt, men fullmakten är giltig också utan vittnen. Du kan ladda ner eller skriva ut en fullmakt-mall online.

I vissa fall är det viktigt att tänka på att ta fram en fullmakt i god tid, eftersom en persons dåliga hälsa – till exempel demens – är ett hinder för en fullmakt. En fullmakt kan skrivas antingen för en privatperson eller för ett företag. I den här artikeln fokuserar vi främst på fullmakt för privatperson.

Du behöver inte ta hjälp av en advokat för att skriva en fullmakt, men det kan underlätta att få hjälp av en jurist. Använder du dig av en fullmakt-mall så kan du förmodligen klara av att skriva en juridiskt giltig fullmakt på egen hand.

Kvinna hjälper dam att teckna en fullmakt
Använd fullmakt för att agera på uppdrag av en annan person.

Hur skriver man en fullmakt?

Det vanligaste är att en fullmakt är skriftlig men det förekommer även muntliga fullmakter. En muntlig fullmakt är dock inte lika säker för fullmaktsgivaren. Det ska framgå i fullmakten vad den fullmäktige har rätt att göra i fullmaktsgivarens namn. Det kan exempelvis handla om att få rätt att företräda fullmaktsgivaren i en rättegång som ombud eller advokat.

Ett annat exempel är att få utföra ett specifikt uppdrag, ett köp eller något annat ärende (detta brukar kallas för en begränsad fullmakt). Använd gärna en fullmakt-mall när du ska skriva en fullmakt, så vet du att du får med rätt uppgifter.

En fullmakt ska innehålla en beskrivning av vad fullmakten omfattar, vem som omfattas av fullmakten, hur länge fullmakten ska gälla eller om den ska gälla tillsvidare och underskrifter och datum. Det finns inga generella exakta krav på vad en fullmakt ska innehålla. Var så tydlig som möjligt för att undvika missförstånd. Det är dessutom bra om någon bevittnar dokumentet – även om det inte är ett absolut krav.

Det finns en rad olika typer av fullmakter. Här nedan tittar vi närmare på några av de vanligaste.

Fullmakt till banken

Med hjälp av en fullmakt kan en person ge en annan person möjligheten att utföra bankärenden för fullmaktsgivarens räkning. Fullmakten ska i regel vara skriftlig. I normalfallet ska fullmakten lämnas in på ett bankkontor. Fullmakten kan vara tidsbegränsad. Om ingen notering om detta finns anses den gälla tills vidare. Att göra större överföringar till fullmaktshavarens konto är som regel inte möjligt via en fullmakt, då krävs istället ett gåvobrev.

Fullmakt till apoteket

För att kunna hämta ut receptbelagd medicin och sköta apoteksärenden åt en annan person behöver du en apoteket fullmakt. Det innebär att personen har gett dig tillåtelse att agera för honom eller hennes räkning när det gäller apoteksärendena.

Det kan exempelvis gälla utskrifter av sparade recept eller uthämtning av mediciner. Vissa apotek erbjuder sina kunder att skapa elektroniska fullmakter efter inloggning med e-legitimation. Men möjligheten att besöka ett fysiskt apotek med en skriftlig fullmakt finns också. Då ska du ha med dig din legitimation, fullmaktsgivarens legitimation samt självklart din apoteket fullmakt.

Postnord fullmakt – fullmakt till posten

När du av en eller annan anledning inte kan kvittera ut ditt paket eller brev själv kan du använda en fullmakt. Det kan exempelvis handla om att du är sjuk, att du befinner dig utomlands eller att du saknar en giltig legitimation. Fullmakten ska vara registrerad i PostNords system för att du ska kunna använda den.

Fullmakt för dödsbo

Efter att en person har dött behöver dödsboet avvecklas och förvaltas. Med en fullmakt inom det här området ger du någon annan rätt att agera och fatta beslut för din räkning vid dödsboförvaltningen, bouppteckningen och/eller arvskiftet. Om någon helt ensam ska representera dödsboet så måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla de övriga dödsbodelägarna.

Fullmakt vid fastighetsköp

Om du själv inte har möjlighet att närvara vid en kontraktsskrivning så kan du lämna en fullmakt till någon annan som kan skriva på åt dig. Det får dock inte vara mäklaren som är ansvarig för affären. En mäklare får aldrig agera ombud i en kontraktsskrivning när det gäller en affär där mäklaren själv är ansvarig. Om du inte kan närvara vid själva tillträdet går det däremot bra att lämna fullmakt till mäklaren.